venres, 19 de agosto de 2011

ACORDO SOBRE RÉXIME DE RETRIBUCIÓNS E INDEMNIZACIÓNS ÓS MEMBROS DA CORPORACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA.

O Pleno da Deputación Provincial en sesión celebrada o día 29 de xullo de 2011 adoptou o seguinte

ACORDO

“A).- Retribucións dos membros da Corporación en réxime de dedicación exclusiva:

Presidente: As retribucións, en cómputo anual e contía, serán de 71.593,20 €
Vicepresidentes (2): As súas retribucións anuais serán de 60.426,57 €
Deputados do Grupo de Goberno (3): As súas retribucións anuais serán de 60.426,57
Deputado do Grupo PSG-PSOE (l): As súas retribucións anuais serán de 60.426,57 €.
Deputado do Grupo BNG (l): As súas retribucións anuais serán de 60.426,57 €.

As cantidades asignadas ós membros da corporación con dedicación exclusiva percibiranse mensualmente na parte que corresponda.

Polo tanto, para o ano 2011 os importes totais en cómputo anual das retribucións indicadas son os seguintes:

Estas cantidades revisaranse anualmente a partir do 01/01/2012 e actualizaranse na mesma porcentaxe na que aumenten ou diminúan de forma xeral as retribucións básicas dos funcionarios de carreira do grupo A1.


B).- Indemnizacións por preparación de asuntos e asistencia a sesións dos órganos colexiados da Deputación provincial:

Pola preparación de asuntos e concorrencia efectiva ás sesións de órganos de goberno da deputación provincial, os membros da corporación que non estean acollidos ó réxime de dedicación exclusiva, percibirán en concepto de asistencias os seguintes importes:

Sesións plenarias 591,00€
Sesións da Xunta de Goberno 370,00€
Reunións das Comisións Informativas 370,00€

Cando coincidan no mesmo día máis dunha sesión dos órganos colexiados descritos, terán dereito a percibir unha soa asistencia, tomando en consideración para tal fin, cando así proceda, a de maior importe das realizadas

A asistencia ás sesións formalmente convocadas dos órganos colexiados antes citados dará lugar á percepción dos gastos de locomoción desde a localidade de residencia dos deputados que non estean incluídos no réxime de dedicación exclusiva.

Ningún deputado poderá percibir máis de catro asistencias ó mes por sesións das Comisións Informativas, agás as do mes de setembro, e aqueloutras que correspondan a sesións ordinarias non celebradas no mes anterior. Así mesmo, ningún deputado poderá percibir máis de dúas asistencias ó mes por sesións da Xunta de Goberno, agás as do mes de setembro, e aqueloutras que correspondan a sesións ordinarias non celebradas no mes anterior.

C).- Asistencias a mesas de contratación, comisións de traballo ou tribunais de valoración dependentes desta corporación.

Tódolos membros da corporación que se designen formalmente para formar parte de comisións de traballo, mesa de contratación ou tribunais de valoración, percibirán pola asistencia ás sesións formalmente convocadas que se celebren, as cantidades dispostas no anexo 4º, categoría primeira do Real decreto 462/2002, do 24 de maio e disposicións de desenvolvemento ou normas que con carácter xeral o substitúan, cando así se determine expresamente no acordo ou resolución de nomeamento.

A asistencia ás sesións formalmente convocadas dos órganos colexiados antes citados dará lugar á percepción dos gastos de locomoción desde a localidade de residencia dos deputados que non estean incluídos no réxime de dedicación exclusiva.

Estas percepcións serán compatibles coas retribucións asignadas ós membros da Corporación con dedicación exclusiva, que só percibirán indemnizacións pola asistencia a sesións convocadas e realizadas integramente fóra da xornada laboral. No caso de deputados sen dedicación exclusiva, cando coincida unha sesión da Mesa de Contratación, comisión de traballo ou tribunais de valoración coa sesión dun órgano colexiado provincial, só se percibirá a axuda de custo por asistencia a sesión do órgano colexiado da Deputación provincial descrita no apartado B) da presente proposta.

D).- Indemnizacións por gastos ocasionados por comisións de servizos encomendadas a cargos electos.

En materia de indemnización por comisións de servizos rexerá o Real decreto 462/2002, do 24 de maio e disposicións de desenvolvemento ou normas que con carácter xeral o substitúan coas particularidades seguintes:

a) Por aloxamento e gastos de viaxe en medios de transporte público, aboarase o importe do realmente gastado e xustificado documentalmente.

b) Por manutención aboarase tamén o importe dos gastos efectivamente realizados sempre que o xustifiquen adecuadamente mediante facturas expedidas para o efecto.

c) Cando a comisión de servizos de cargos electos inclúa tamén a funcionarios de carreira, persoal laboral ou eventuais, aplicaráselles a todos eles o réxime de indemnizacións establecido neste apartado para os cargos electos.

E).- As retribucións a que se refire o apartado A) terán plena eficacia e aplicaranse nos seguintes termos:

1. O presidente devengará as retribucións asignadas desde o día do seu nomeamento e toma de posesión, é dicir, desde o día 12 de xullo de 2011.
2. Os vicepresidentes e os deputados do Grupo de Goberno percibirán as retribucións previstas cando se dean as tres condicións seguintes: prodúzase o seu nomeamento formal por resolución do presidente, acrediten os nomeados que reúnen as condicións para o desempeño en réxime de dedicación exclusiva e acepten expresamente o cargo, o que suporá o inicio das actividades encomendadas polo presidente nas que se fundamentan ás retribucións correspondentes.
3. Os deputados de cada grupo político con dedicación exclusiva serán nomeados polo presidente por proposta dos grupos políticos correspondentes e as súas retribucións devengaranse desde que se dean as tres condicións seguintes: prodúzase o seu nomeamento formal, acrediten os nomeados que reúnen as condicións para o desempeño en réxime de dedicación exclusiva e acepten expresamente o cargo, o que suporá o inicio das actividades encomendadas nas que se fundamentan ás retribucións correspondentes.


F).- Publicar o presente acordo da forma establecida no artigo 75.5 da Lei reguladora das bases de réxime local.”

O presidente A secretaria acctal.
Diego Calvo Pouso Mª Amparo C. Taboada Gil

.

Ningún comentario:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...